ដាក់ស្នើប្រាក់កម្ចី | ហ្វឹស ហ្វាយនែន
 • ខ្មែរ
 • EN
 • Shape

  ដាក់ស្នើប្រាក់កម្ចី

  *លោកអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យ ហ្វឺស​ ហ្វាយនែន ទាក់ទងទៅកាន់លោកអ្នកវិញតាមទំនាក់ទំនងនេះ ។
  សូមបញ្ជាក់៖ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វឺស ហ្វាយនែន មិនតម្រូវឲ្យអតិថិជនបង់ប្រាក់ថ្លៃសេវាផ្សេងៗ មុនពេលដកប្រាក់នោះឡើយ ។ រាល់ការអនុម័តកម្ចី ធ្វើឡើងដោយមានបុគ្គលិកចុះសិក្សាដោយផ្ទាល់ ។

  សរសេរមកកាន់ពួកយើង